ครูจิราภา

ครูจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ

ครูประจำวิชาสุขศึกษาฯ ม.4,ม.5